Informácie

Poznámka
  • Please check if the attachment directory is writeable.

O projekte

Projekt „Implementácia vedecko-výskumných poznatkov do leteckej dopravy“ je realizovaný na Žilinskej univerzite v Žiline, na fakulte Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Projekt má pridelený kód ITMS 26220220010.

Strategický cieľ projektu

Návrh technologických postupov s cieľom zvyšovania efektívnosti prevádzky a bezpečnosti v letovej prevádzke. Strategický cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom Operačného programu VaV. Návrh technologických postupov prinesie zefektívnenie podpory výskumu a vývoja v oblasti leteckej dopravy.

Uvedený strategický cieľ projektu je v súlade s hlavným cieľom výzvy OPVaV-2008/2.2/01-SORO Operačného programu Výskum a vývoj – Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska. Projekt sa zameriava na nové, resp. okrajové oblasti letectva s významným dopadom na zvýšenie bezpečnosti leteckej dopravy.

Špecifické ciele projektu

  1. Vývoj monitorovacieho a vyhodnocovacieho systému stavu lietadlových pohonných jednotiek na zvýšenie bezpečnosti letovich energetickej efektívnosti.

    Poznámka: Vo väzbe na strategický cieľ projektu ide o vytvorenie vhodných podmienok pre získavanie nových poznatkov v oblasti zvyšovania bezpečnosti a energetickej efektívnosti letov a ich následnú aplikáciu do praktických podmienok leteckej dopravy.

  2. Vývoj monitorovacieho a vyhodnocovacieho systému stavu zabezpečovacej techniky s cieľom zvýšenia bezpečnosti pozemných navigačných a sledovacích systémov.

    Poznámka: Vo väzbe na strategický cieľ projektu ide o vytvorenie vhodných podmienok pre získavanie nových poznatkov v oblasti zvyšovania bezpečnosti pozemných navigačných a sledovacích systémov a ich následnú aplikáciu do praktických podmienok leteckej dopravy.